STATUT FUNDACJI EPOLAK

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Część wstępna

1. Fundacja ePolak (zwana dalej: „Fundacją” ), ustanowiona została przez pana Marcina Atamańczuka, zwanego dalej: „Fundatorem” , aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25 listopada 2015 roku w Opolu.

2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§ 2 Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające

1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, pieczęci oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3 Siedziba i zakres czasowy i terytorialny działania Fundacji

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

4. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
5. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 4 Nadzór nad Fundacją

1. Ministrem właściwym sprawującym nadzór nad organizacją jest minister pracy i polityki społecznej.

§ 5 Cele statutowe Fundacji

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. przeciwdziałania bezrobociu oraz form aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; wyrównywanie szans na rynku pracy, przygotowanie do funkcjonowania zawodowego w aktualnej sytuacji rynkowej; w szczególności pomoc osobom narażonym na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymanie zatrudnienia lub powrotu do czynnegożycia zawodowego; w szczególności poprzez zwiększanie kompetencji w zakresie marketingu internetowego;
 2. edukacja przedsiębiorców oraz ich pracowników w zakresie zagrożeń i szans związanych z firmą w internecie, w szczególności w zakresie marketingu i handlu internetowego;
 3. pomoc osobom wykluczonym społecznie w dostępie do internetu i nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych;
 4. edukacja rodziców i dzieci w zakresie zagrożeń i możliwości związanych z korzystaniem z internetu i nowych technologii;
 5. profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży; wspieranie zrównoważonego rozwoju i aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności uwzględniających nowe technologie;
 6. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 7. propagowania zdrowego stylu życia i aktywności sportowej;
 8. wspieranie osób uzdolnionych poprzez prowadzenie i promowanie, wspomaganie i rozwój indywidualnych talentów;
 9. pomoc społeczna osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej;
 10. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych;
 11. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, aby r ozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania możliwości technologicznych;
 12. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 13. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 14. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. działania ekologiczne i dotyczące ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 21.  wspieranie turystyki i krajoznawstwa;
 22. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 23. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji;
 24. działania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
 25. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 26. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 27. promocja i organizacja wolontariatu;
 28. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

§ 6 Formy realizacji celów statutowych

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności, w tym e­szkoleń i innowacyjnych aplikacji;
 2. tworzenie i wyposażenie miejsc do realizacji celów statutowych;
 3. organizację zajęć, warsztatów i treningów;
 4. szkolenia i doskonalenie kadry prowadzącej zajęcia;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej;
 6. współpracę z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 7. zdobywanie środków finansowych na rzecz rozwoju, w tym pozyskiwanie sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych i zbiórek, w tym internetowych;
 8. skupienie wokół idei Fundacji działaczy, przedstawicieli biznesu w kraju i za granicą;
 9. prowadzenie doradztwa zawodowego i wskazywanie dalszych ścieżek kariery, połączone z organizacją szkoleń i kursów w zakresie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;
 10. prowadzenie działalności naukowej w zakresie realizacji celów statutowych takiej jak badania naukowe, konferencje naukowe, publikacje naukowe, jak również zlecenia i analizy prac badawczych;
 11. podejmowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 12. organizowanie imprez, mających na celu realizację programów rekreacyjno­szkoleniowych promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną;
 13. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów i seminariów dostępnych dla przedsiębiorców zewnętrznych;
 14. organizowanie i prowadzenie doradztwa i szkoleń na rzecz ograniczenia zjawiska marginalizacji społecznej, bezrobocia oraz zwalczania zjawiska dyskryminacji w zatrudnianiu kobiet;
 15. organizowanie i prowadzenie seminariów w zakresie zapotrzebowania rynku pracy i możliwych sposobów elastycznego reagowania szkół na te potrzeby; podejmowanie działań zmierzających do odbywania praktyk zawodowych;
 16. wspieranie akcji promujących polskie produkty na rynkach krajowych i zagranicznych;
 17. wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie;
 18. rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspieranie realizowanych przez nie celów;
 19. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego;
 20. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;

2. Fundacja nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.

§ 7 Wspieranie działalności osób trzecich

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8 Medale, odznaczenia i nagrody

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

Rozdział II MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9 Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10 Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) świadczeń Fundatorów;

2) darowizn, spadków i zapisów;

3) odsetek bankowych;

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

5) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
7) funduszy Unii Europejskiej;
8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej; 9) działalności gospodarczej.

§ 11 Przeznaczenie wybranych dochodów

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

§ 12 Powołanie Fundacji do dziedziczenia

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III ORGANY FUNDACJI

§ 13 Organy Fundacji

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, w dalszej części zwana Radą;

2) Zarząd Fundacji, w dalszej części zwany Zarządem.

I. Organ nadzorczy
§ 14 [Rada jako organ nadzorczy]
Rada Fundacji jest organem nadzorczym we wszystkich dziedzinach działalności Fundacji.

II. Rada Fundacji

§ 15 Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno­nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.

2. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 10 (dziesięciu) członków.

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje i odwołuje fundator. Kolejnych członków Rady, w razie rezygnacji lub po zakończeniu kadencji powołują swoją decyzją ustępujący członkowie Rady oraz Fundator.

4. Odwołania członka Rady mogą dokonać pozostali członkowie jednomyślną decyzją.

5. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

6. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.

7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 16 Kompetencje Rady Fundacji

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
2) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
3) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im nagród;

4) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;

5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;

6) wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania;

§ 17 Posiedzenia Rady Fundacji

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.

2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.

3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy członek Zarządu Fundacji.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, w celu składania wyjaśnień, członek Zarządu Fundacji.

5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

§ 18 Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.

2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

3. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Fundacji oraz jej sekretarza, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także zmiany Statutu.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.

6. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania albo odwołania członka Zarządu wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

7. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu wymagana jest jednomyślność.

III. Zarząd Fundacji

§ 19 Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu) osób, przy czym Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.

4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
5. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 20 Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;

7) ustalanie planów działania Fundacji;

8) realizowanie uchwał Rady Fundacji;

9) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

11) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

13) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

14) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo fundatora.

§ 21 Ciała doradcze

1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać: a) radę programową;
b) radę honorową;
c) zespoły doradcze.

2. Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

§ 22 Posiedzenia Zarządu Fundacji

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia zwołuje Prezesa Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 23 Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji

1. Z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa.

3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 24 Reprezentacja Fundacji

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

§ 25 Zmiana celów Fundacji

1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci kompetencję tę przejmuje Rada Fundacji.

2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatora stosownej uchwały, a następnie podjęcia przez Radę Fundacji uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie. Uchwała podjęta przez Fundatora w zakresie zmiany celów Fundacji jest dla Rady Fundacji wiążąca.

Rozdział III a DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 26 Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinach:

a. działalność portali internetowych i usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62; PKD 63)

b. organizacja targów (PKD 82)

c. działalność wydawnicza oraz związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 58; PKD 59);

d. edukacja (PKD 85);

e. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90);

f. handel detaliczny (z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi), w tym sprzedaż wysyłkowa (PKD 47);

g. sprzedaż powierzchni reklamowych (PKD 73).

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

a) jednostki organizacyjne Fundacji podlegają jej Zarządowi. Decyzje o powołaniu jednostki organizacyjnej i jej kierowaniu podejmuje Zarząd Fundacji.

b) Decyzję o likwidacji jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

c) Zakres działania jednostki organizacyjnej oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej określa regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.

d) Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników jednostki organizacyjnej określa Prezes Zarządu Fundacji.

5. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

Rozdział IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27 Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje fundator lub Zarząd w pełnym składzie.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.